Sứ Mệnh & Tầm Nhìn

SỨ MỆNH:

“Không ngừng Sáng tạo để cuộc sống phải triển hơn”

TẦM NHÌN:

“Đến năm 2030 sẽ hoàn thành đưa các sản phẩm GOOC tới 30.000 khách hàng trên cả nước, thông qua các thế mạnh sẵn có và sự kết hợp”